Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused (Koolituslepingu üldtingimused).

 • Üldkorraldus
  • GoBus Autokool OÜ (reg. 11295263) (edaspidi Koolitaja) lähtub oma tegevuses täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
  • Koolitusel osaleja on isik, kes õpib Koolitaja täienduskoolituse õppekava alusel või Koolitaja poolt muul läbi viidaval õppetööl (edaspidi Õppija).
  • Õppetöö (Koolitus) toimub kas Koolitaja ruumides, renditavates või koolituse tellija ruumides ning e-õppes. Koolitus toimub õpperühmas, õppetöö algab registreerimisel valitud algusajal ja/või eraldi kokkulepitud ajal, õppetöö kestvus on määratud „õpilaste registreerimislehel“.
  • e-õpe: Koolitaja poolt Õppijale avatud internetikeskkond, milles viiakse läbi e-õpet ning asuvad erinevad abimaterjalid koolituse läbimiseks. Ligipääsu e-õppele annab Koolitaja pärast kursusele registreerumist.
  • Koolitustel kombineeritakse paindlikult erinevaid õppemetoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus: klassiõpe, e-õpe, arutelud, töö paarides ja gruppides, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalused ja tingimused kaasa mõtelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õpitulemuse saavutamiseks. Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.
  • Koolitusel tuleb läbida kõik õppekavas ettenähtud teemad.
  • Koolitajal on õigus ühepoolselt muuta Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused (Koolituslepingu üldtingimused), vastav teade pannakse üles koduleheküljele goautokool.ee.
 • Koolitusele vastuvõtu ja lõpetamise tingimused.
  • Õppijalt ei eeldata eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasemad kogemused on nõutavad, on see välja toodud Koolitus
  • Koolitusele saab registreeruda Koolitaja kontoris või täites Koolitaja veebipõhist registreerimisvormi. Registreerumisega kinnitab Õppija, et on tutvunud ning nõustunud Koolituslepingu üldtingimustega, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid. Registreerumine koolitusele kinnitatakse vastuvõtu teatega (infokiri) e-posti teel, mis saadetakse Õppija poolt teatavaks tehtud e-posti aadressile.

2.3 Tunnistus väljastatakse täiendkoolituse läbimise kohta juhul, kui Koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja Õppija saavutas need ning Õppija poolt on kõik Koolituse õppekavas nõutavad  teemad ja täiendkoolitused dokumendi väljastamiseks läbitud.

 • Peale mootorsõidukijuhi koolitusekursuse täies mahus läbimist ja eksamite sooritamist väljastab Koolitaja Õppijale Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse vastava kategooria juhtimisõiguse taotlemiseks Transpordiameti Teenindusbüroos.
 • Koolitaja lõpetab Õppija´le Koolituse osutamise ning lõpetab lepingu ühepoolselt ja ei teosta tagasimakseid Õppijale, kui Õppija ei ole osalenud vähemalt 3 (kolme) kuu vältel koolitusel.
 • Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.
  • Koolitusel õppimist saavad alustada Õppijad, kes on Koolitaja poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud Koolituse
  • Koolituse hind on toodud Kodukorras, mis saadetakse igale registreerunud Õppijale ning täiendavate teenuste hinnad Koolitaja poolt kehtestatud hinnakirjas.
  • Koolitajale on võimalik tasuda kasutades internetipanka, või sularahas Koolitaja
  • Tarbija (Õppija) kinnitab nõusolekut ning saab aru, et kui ettevõtjapoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud kaotab tarbija ettevõtjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse.
  • Õppetasu erandkorras tagasimaksmise või õppetasu vabastamise otsuse langetab Õppija motiveeritud kirjaliku taotluse alusel Koolitaja
  • Koolitajal on õigus muuta hindu, vastav teade pannakse üles 30 päeva enne hinna muutust koduleheküljele goautokool.ee

3.9.1  Võlgnevuse olemasolul kohustub Õppija tasuma võlgnevuse. Võlgnevuse olemasolul on Koolitajal õigus rakendada võlgnevuse summalt viivist 0,2 % päevas ning Õppijal on kohustus viivis tasuda. Koolitajal on õigus võlgnevuse korral Õppijale mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistust mitte väljastada.

    3.10   Koolitajal on lisaks viivisele õigus sisse nõuda võla sissenõudmisel tekkivad õigusabi ja kohtukulud.

 • Õppija ja Koolitaja õigused ja kohustused

 4.1  Õppija õigused:

4.1.1     Õppijal on õigus saada uus sõidutund juhul, kui kokkulepitud sõidutunnid jäävad ära, Õppijat eelnevalt hoiatamata. Koolitaja süül etteteatamata ärajäänud sõidutunnid asendatakse tasuta sõidutundidega.

 • Koolitaja hilinemisel on Õppijal võimalik saada tasuta uus sõidutund, kui seetõttu lühenes sõidutunni aeg.

4.1.3  Koolitaja võimaldab Õppijal jälgida oma õppetöö kulgu ja tasuda täiendavaid makseid internetikeskkonnas.

 • Õppija kohustused:

     4.2.1 Õppija kohustub osalema õppeplaanis ettenähtud teooriatundides ja kokkulepitud  aegadel sõiduõppel.

4.2.2 Õppija kohustub teavitama koheselt Koolitajat oma kontaktandmete muutumisest.

4.2.3   Õppija kohustub koolituse ajal lugema oma elektronposti vähemalt korra nädalas ja jälgima teateid e-õppekeskkonnas.

4.2.4 Üldjuhul kohustub Õppija tasuma vähemalt esimese osamakse enne teooriakursuse              algust ja õppesõidu eest ettemaksuna Koolitajale.

 • Tasuma Koolituse eest kogu kokkulepitud summa Koolitajale.

4.2.6    Õppesõidul ja Koolitaja sõidueksami ajal kohustub Õppija täitma liiklust reguleerivate      seadusandlike aktidega kehtestatud nõudeid.

 • Õppija kohustub sõiduki käsitlemisel hoiduma kahju tekitamisest Koolitajale ja kolmandatele isikutele.
 • Õppija vastutab oma süülise tegevusega põhjustatud kahjude eest vastavalt kehtivatele seadustele.
 • Kui Õppija vanus on alla 18 aasta koolituslepingu sõlmimise ajal, on Õppija kohustatud teavitama oma vanemaid/eestkostjaid koolituslepingu sõlmimisest.

Koolitaja õigused:

 4.3.1  Koolitaja lubab Õppija praktilisele õppele (õppesõitu), kui Õppija on täitnud  EV õigusaktides sätestatud nõuded.

             4.3.2   Koolitajal on õigus kõrvaldada Õppija ajutiselt õppesõidust ilma seda kompenseerimata, kui õpilase liiklusalased teadmised ei vasta Liiklusseaduses esitatavatele nõuetele.

            4.3.3  Õppija õppesõitu mitteilmumisel või sõidust loobumisel hiljem, kui 48 tundi enne planeeritud sõidu algust loetakse planeeritud sõidutunnid kasutatuks.

4.3.4    Õppija hilinemise korral õppesõitu üle 15 minuti loetakse õppesõidutund kasutatuks.

 • Koolitaja kohustused:
  • Koolitaja kohustub läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavalt kehtestatud õppekavale. Teooriaõpe viiakse läbi vastavalt õppeplaanile. Praktiline õpe toimub Koolitajaga eelnevalt kokkulepitud aegadel.
  • Koolitaja tagab õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ning nende vastavuse kasutamise eeskirjadele ja ohutuse nõuetele.
  • Koolitaja kannab kõik tehniliste vahendite ekspluatatsiooniga tekkivad jooksvad kulutused, v.a kui Õppija rikub käesoleva lepingu punktis 4.2.6 sätestatut.
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted
  • Mõisted
   • Kliendiandmed on igasugune info, mis on Koolitajale Õppija kohta teada.
   • Isikuandmed on füüsilisest isikust Õppijaga otseselt või kaudselt seotud info.
   • Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).
  • Koolitaja tagab kohalduva õiguse raames Õppija konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.
  • Koolitaja töötleb Õppija andmeid selleks, et:
   • Hallata kliendisuhteid ning võimaldada ligipääsu toodetele ja teenustele. Õppijaga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks, andmete ajakohastatuna ning tõesena hoidmiseks kontrollides ja täiendades andmeid väliste ja sisemiste allikate kaudu, mis põhineb: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Õppija soovil või juriidilise kohustuse täitmisel.
   • Kaitsta Õppija ja/või Koolitaja huve ning uurida Koolitaja poolt pakutud teenuste kvaliteeti ja selleks, et tõendada tehinguid või muud suhtlust, mis põhineb: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsel meetmete rakendamisel Õppija soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Õppija nõusoleku või Koolitaja õigustatud huvil ennetada, piirata ja uurida Koolitaja teenuste ja toodete väärkasutamist või häireid nende toimimises, viia läbi asutusesisest koolitust või tagada teenuse kvaliteet.
   • Osutada lisateenuseid, viia läbi kliendirahulolu uuringuid, turuanalüüse ja teha statistikat. Pakkuda Õppijale Koolitaja või hoolikalt valitud koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas personaalseid pakkumisi, mis põhineb: Õppija nõusolekul või Koolitaja õigustatud huvil pakkuda lisateenuseid.
   • Korraldada Õppijale mänge ja kampaaniaid, mis põhineb: Koolitaja õigustatud huvil täiustada Koolitaja teenuseid, parandada Õppija jaoks teenuste kasutajakogemust ning arendada uusi tooteid ja teenuseid.
   • Õppijale siduskoolituste/toodete pakkumine.
   • Koolitaja poolt õpitulemite registreerimine ja õpilasele kuvamine.
   • Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed
   • Täita juriidilisi kohustusi ja tuvastada isikusamasust.
   • Vältida teenuste väärkasutamist ja tagada teenuste nõuetekohane osutamine.
   • Teostada tehinguid maksesüsteemi kaudu.
  • Andmeid jagatakse teiste saajatega, näiteks
   • ametiasutused (nt õiguskaitseorganid, kohtutäiturid, notaribürood, maksuhaldurid ning järelevalveasutused);
   • registreid pidavad kolmandad isikud (nt rahvastikuregistrid, äriregistrid, või muud registrid, milles hoitakse või vahendatakse Õppija andmeid);
   • võlgade sissenõudjad nõuete loovutamisel, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid.
  • Kliendiandmeid ei Töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel Õppijaga, Koolitaja õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu õigus).
  • Õppija õigused:
   • taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
   • esitada vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, kui Isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine);
   • taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Isikuandmeid

töödeldakse tema nõusolekul ja kui ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline        õigus ei kohaldu, kui Isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka     teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks;

 • saada infot, kas Koolitaja töötleb tema Isikuandmeid ning juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele juurdepääs;
 • saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);
 • võtta tagasi oma nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks;
 • Esitada kaebusi Isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui ta leiab, et tema Isikuandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.
 • Koolitajal on õigus põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Õppijat muudatustest, Koolitaja kodulehe kaudu, posti teel, e-posti või sõnumite teel või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu) mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist.
 • Isikuandmete edastamine riiklikele struktuuriüksustele (TRAM, EMTA. HTM).
 • Õppija nõustub tema poolt Koolitajale avaldatud järgmiste isikuandmete: isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega maksehäirete registrile. Andmete edastamise õigus tekib, kui Õppijal on täitmata rahalised kohustused.
 • Vääramatu jõud
  • Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta käesoleva lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud. Vääramatu jõuna mõistetakse ülestõusu, massilisi rahutusi lepingu täitmise asukoha haldusüksuses, sõda, õigusakti, mis oluliselt takistab lepingu täitmist, või muud lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad pooled aktsepteerivad.
 • Vaidluste lahendamise kord
  • Käesoleva lepingu täitmisel juhinduvad osapooled koostöö headest tavadest, võttes kohustuseks informeerida teineteist koheselt lepingu täitmist takistavatest või segavatest asjaoludest.
  • Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on Õppijal õigus pöörduda kirjalikult Koolitaja juhatuse poole.
  • Konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.
  • Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.
  • Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.
  • Vaidlused kuuluvad läbivaatamisele Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras kostja

elu- või asukoha järgses kohtus.

 • Kvaliteedi tagamise alused
  • Koolitaja poolt on kasutusel kvaliteedijuhtimissüsteem.
  • Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga Koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada soovitud ning mõõdetavaid tulemusi.
  • Koolitaja koolitajad peavad omama erialast haridust ja/või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
  • Kõikidel Õppijatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt Koolitajale kui ka kirjalikult vastavalt Koolitaja antud juhistele.
   • Tagasiside vaadatakse Koolitaja poolt üle ning kokkuvõttest lähtuvalt viiakse vajadusel sisse parendused, kus see on võimalik ning teostatav.
   • Tagasiside saavad õpilased anda läbi kodulehe goautokool.ee Koolituse lõppedes ja õpetaja kohta jooksvalt.
  • Koolitust on võimalik korrata ja puudutud tunnid läbida e-õppes, et tagada õpiväljundite saavutamine.